Hem

Frivilliga resursgruppen, FRG, är en frivillig resurs som stöder och förstärker kommuner och regioners krishantering vid samhällsstörningar. FRG är ett avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. FRG regleras inte i någon lag eller förordning och varje kommun avgör själv om den vill inrätta en FRG.

FRG:s uppgift är att finnas till hands när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra kriser och behov. Sveriges Civilförsvarsförbund ansvarar för utbildningen av FRG-resurserna och har en nationell samordnare för krisberedskap som stöttar i FRG-arbetet.

Exempel på uppdrag

ÄR DU OCKSÅ REDO ATT DRA PÅ DIG VÄSTEN NÄR DET OVÄNTADE HÄNDER